Sakområden

Entreprenörskap och företagsutveckling

"It:s potential ska tillvaratas för att öka företagens tillväxt, konkurrenskraft och handel."

Offentlig förvaltning

En enklare vardag för privatpersoner och företag samt en effektivare offentlig förvaltning.

Tillgång till kultur

"Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökad utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten. Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ska ha en plan för digitalisering och tillgänglighet."

Vård och omsorg

"Det nationella arbetet inom eHälsa inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper: individen, vård- och omsorgsper- sonal samt beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten."